Η ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

0

ΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Η  ΚΡΙΣΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

Ἔχω κατ’ ἐπανάληψιν γράψει καὶ τονίσει ὅτι ἡ κρίσις ἀποδεικνύει ποιοί εἶναι οἱ πραγματικοὶ Χριστιανοί, οἱ πραγματικοὶ Ἕλληνες, οἱ πραγματικοὶ ἄνθρωποι. Ἡ οἰκονομικὴ κρίσις ἔφερε στὸ φῶς τὴν κοινωνικὴ κρίσι. Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος εὑρίσκεται σὲ δεινὴ οἰκονομικὴ κατάστασι, αὐτοὶ ποὺ τὸν κατανοοῦν, αὐτοὶ ποὺ τοῦ συμπαρίστανται ήθικὰ καὶ ἂν μποροῦν καὶ οἰκονομικά, αὐτοὶ εἶναι οἱ φίλοι του. Οἱ ἄνθρωποι τῶν πράξεων καὶ ὄχι τῶν θεωριῶν ἔχουν ἀξία. Δὲν ἀρκεῖ νὰ λέγη κάποιος ὅτι εἶναι Χριστιανὸς καὶ νὰ πηγαίνη στὴν ἐκκλησία, ὅταν δὲν βοηθάη τοὺς συνανθρώπους του ποὺ πένονται.

Δὲν ἀρκεῖ κάποιος νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι λάτρης τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ πνεύματος καὶ νὰ ἀδιαφορῆ γιὰ τὰ φοβερὰ ποὺ  συμβαίνουν γύρω του, μὴ συγκινούμενος ἀπὸ τὴν δεινότατη κατάστασι στὴν ὁποία εὑρίσκεται μέγα μέρος τῆς  Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Δὲν ἀρκεῖ νὰ ἰσχυρίζεται κάποιος ὅτι εἶναι ἐθνικιστὴς καὶ νὰ μὴ βοηθάη ἄλλους ἐθνιστιστές ποὺ εὑρίσκονται σὲ δύσκολη θέσι. Ἂν κάποιος εἶναι μόνον θεωρία καὶ ὄχι πράξεις, δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι.  Δὲν χρειάζονται λόγια, ἀλλὰ ἔργα. Ξέρω ὅτι ἐλάχιστοι ἀπὸ σᾶς θὰ δηλώσετε τὴν ἀρέσκειά σας σὲ αὐτὰ ποὺ γράφω. Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ποσῶς, ἁπλῶς  ἡ ἀδιαφορία σας δείχνει καὶ πιστοποιεῖ ὅτι «τὸ  ψάρι βρωμάει ἀπὸ τὴν οὐρὰ καὶ ὄχι ἀπὸ τὸ κεφάλι». Οἱ βολεμένοι καὶ χορτᾶτοι δὲν καταλαβαίνουν ἢ μᾶλλον δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν τοὺς πεινασμένους…

Καὶ ἕνα τελευταῖο: Ἐγώ, ἂν ἤμουν Ἀρχιεπίσκοπος, θὰ ἠρνούμην νὰ ὁρκίσω ἐκείνους τοὺς Φαρισαίους καὶ ὑποκριτές, ποὺ παριστάνουν τοὺς Χριστιανοὺς ἐνῶ εἶναι οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ γιὰ τὶς αὐτοκτονίες 7.000 συμπατριωτῶν μας, τὴν πτωχοποίησι καὶ τὴν ἐξαθλίωσι ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων. Φαίνεται ὅτι ἡ σημερινὴ ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία τῆς Ἑλλάδος λησμονεῖ καὶ περιφρονεῖ βασικὲς ἀρχὲς τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας. Πρέπει λοιπὸν νὰ τοὺς  θυμίσω ἕνα κορυφαῖο γεγονὸς τῆς  ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας: Ὅταν ὁ Μέγας Θεοδόσιος, εὑρισκόμενος στὸ Μεδιόλανο-στὸ σημερινὸ Μιλάνο-, πῆγε στὸν ναὸ νὰ ἐκκλησιασθῆ, ὁ Ἐπίσκοπος Μεδιολάνων Ἀμβρόσιος ἀπηγόρευσε στὸν πανίσχυρο αὐτοκράτορα τῶν Ρωμαίων τὴν εἴσοδο στὴν ἐκκλησία, ἂν πρῶτα δὲν μετανοήση δημοσίως καὶ δὲν ζητήση δημοσία συγγνώμη γιὰ τὸν φόνο  τῶν 7.000 Θεσσαλονικέων στὸν ἱππόδρομο τῆς  Μακεδονικῆς πρωτευούσης, τὸν ὁποῖο εἶχε διατάξει ὁ αὐτοκράτωρ. Καὶ ὁ Μέγας Θεοδόσιος, ἔχοντας ἀπέναντί του ἕνα θαρραλέο ἱεράρχη ἐκεῖ στὸ Μεδιόλανο τῆς Βορείου Ἰταλίας, ἐνώπιον τοῦ κόσμου, μετενόησε γιὰ τὴν σφαγὴ ταῶν Θεσσαλονικέων.  Προσέξατε: Ὁμιλοῦμε γιὰ ἕνα πανίσχυρο στρατιωτικὸ αὐτοκράτορα, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου δὲν ἐκινεῖτο φύλλο, ποὺ ἐξουσίαζε ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνορρωμαϊκὸ κόσμο ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τοῦ Ἀτλαντικοῦ καὶ τὶς Βρεταννικὲς νήσους μέχρι τὴν Μεσοποταμία καὶ τὶς Ἀραβικὲς ἐρήμους καὶ ἀπὸ τὶς ὄχθες τοῦ Ρήνου καὶ τοῦ Δουνάβεως μέχρι τὴν Νουβία καὶ τὴν ἔρημο τῆς Σαχάρας. Δὲν μιλοῦμε γιὰ ἀνθρωπάκια σὰν τοὺς σημερινοὺς πολιτικάντηδες, ὄργανα ξένων δυνάμεων, ποὺ ἦσαν μέχρι πρό τινος κυβερνῆτες μιᾶς χώρας ποὺ κατέχει ἕνα έδαφικὰ ἀσήμαντο τμῆμα τῶν ἐδαφῶν ποὺ πραγματικὰ καὶ ἱστορικὰ τῆς ἀνήκουν.

Ἀλλὰ δυστυχῶς λείπουν οἱ πραγματικοὶ ἡγέτες ἀπ’ αὐτὸν τὸν τόπο. Πότε καὶ πῶς θὰ ἀναφανοῦν; Ἀπὸ μία ἀναστάτωσι, ἀπὸ μία καταστροφή. Μέσα ἀπὸ τὴν καταιγίδα καὶ μετὰ ἀπ’ αὐτὴν θὰ ἀναφανῆ ἡ σωτηρία. Δὲν πρόκειται νὰ εἶναι κανεὶς μέσα ἀπὸ τὸ ἄθλιο σύστημα, μὴ περιμένετε ἀπ’ αὐτὸ τὴν σωτηρία. Πρῶτα θὰ καταστραφῆ αὐτὸ καὶ μετά..

Κωνσταντῖνος Ποταμιᾶνος

Ἐν Ἀθήναις τῆ 6η Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια

Loading...